Festiwal Muzyki Polskiej

08.07.2022 - 30.07.2022

🎶Koncerty Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego i Wojciecha Kilara, mało znane utwory Józefa Kozłowskiego, najpiękniejsze polonezy przełomu XVIII i XIX wieku i pieśni do słów Adama Mickiewicza – tak w skrócie zapowiada się 𝟏𝟖. 𝐞𝐝𝐲𝐜𝐣𝐚 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐰𝐚𝐥𝐮 𝐌𝐮𝐳𝐲𝐤𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢𝐞𝐣. Nie zabraknie muzycznych odkryć, w tym zapomnianej twórczości pieśniarskiej związanego z Krakowem Jerzego Gablenza, jak i kompozycji najnowszych – autorstwa Zygmunt Krauze, Pawła Mykietyna i Krzysztofa Słowińskiego. A wszystko to w mistrzowskich wykonaniach!

🎹Wśród tegorocznych gwiazd m.in. zjawiskowa skrzypaczka Miranda Liu, występujący na wielu scenach Europy bas-baryton Krzysztof Szumanski Szumanski / Dimkovic, ceniony tenor Wojciech Parchem, orkiestra Sinfonietta Cracovia pod batutą Katarzyny Tomali-Jedynak, charyzmatyczny akordeonista Maciej Frąckiewicz – classical accordion, a na finał wybitny japoński pianista 反田恭平 Kyohei Sorita, laureat II nagrody XVIII Konkursu Chopinowskiego.
👇

🎫𝐁𝐈𝐋𝐄𝐓𝐘 dostępne w sprzedaży od 20 czerwca na portalu eWejściówki.pl oraz w Punktach InfoKraków – Sieć Informacji Miejskiej w Krakowie: ul. Św. Ja­­na 2, w Su­­kie­n­ni­­cach, ul. Sz­pi­­ta­l­na 25, ul. Jó­­ze­­fa 7 i ul. Po­­wi­­śle 11.
Re­zer­wa­cje biletów i karnetów pod adresem: bi­le­ty­@fmp.org.pl

🎶𝐒𝐩𝐨𝐭𝐤𝐚𝐣𝐦𝐲 𝐬𝐢ę 𝐰 𝐊𝐫𝐚𝐤𝐨𝐰𝐢𝐞 𝐧𝐚 𝐅𝐌𝐏! 👋

KONCERTY:

08/07/22

Fry­de­ryk Cho­pin: Gran­de val­se bril­lan­te, arr. Igor Stra­wiń­ski, op. 18
Hen­ryk Wie­niaw­ski: I Kon­cert skrzyp­co­wy fi­s-moll op. 14
Ka­rol Szy­ma­now­ski: I Sym­fo­nia f-moll op. 15

Mi­ran­da Liu, skrzyp­ce
Or­kie­stra Fil­har­mo­nii Ślą­skiej

Fran­ti­šek Ma­cek, dy­ry­gent

No­wo­huc­kie Cen­trum Kul­tu­ry godz. 19.00

Ce­ny bi­le­tów
I miej­sca 60 zł
II miej­sca 40 zł

Re­ali­za­cja kon­cer­tu pod pa­tro­na­tem Pol­skie­go Wy­daw­nic­twa Mu­zycz­ne­go w ra­mach pro­jek­tu TUTTI.pl pro­mu­ją­ce­go wy­ko­naw­stwo mu­zy­ki pol­skiej

09/07/22

Zyg­munt Krau­ze: Por­tret Ko­chan­ki
Wi­told Lu­to­sław­ski: Bu­ko­li­ki (opr. M. Frąc­kie­wicz)
Ta­de­usz Wie­lec­ki: Dal­sze Cią­gi
Mie­czy­sław We­in­berg: Aria op. 9 (S. Sh­mel­kov)
Edward Sie­lic­ki: So­na­ta „El li­bro olvi­da­do”
Mi­ko­łaj Maj­ku­siak: Dy­ad
An­drzej Krza­now­ski: Re­lief VIII na akor­de­on i ta­śmę

Ma­ciej Frąc­kie­wicz, akor­de­on

Te­atr Stu, godz. 19.00

Ce­ny bi­le­tów
N 50 zł/ U 30 zł

15/07/22

Je­rzy Ga­blenz: Po­ezje An­to­nie­go Waś­kow­skie­go w pie­śni
-Śnią mi się cud­ne twe oczy Op. 5/3
-Ty­le mi­ło­ści prze­bo­la­ło we mnie Op. 7/2
-Cud­na pro­mien­na Op. 13/1

Je­rzy Ga­blenz: 4 pie­śni na głos i for­te­pian
-W sło­necz­nym bla­sku Op. 11/2 (Sło­wa: Ka­zi­mierz Wie­rzyń­ski)
-By­łaś mi baj­ką Op. 9/5 (A. Waś­kow­ski)
-Dzie­wi­cze brzo­zy Op. 9/3 (Le­opold Staff)
-Wśród drzew bie­lo­nych Op. 11/7 (K. Wie­rzyń­ski)

Je­rzy Ga­blenz: Po­ezje An­to­nie­go Waś­kow­skie­go w pie­śni (II bo­ok)
-Jak zo­rza pło­ną twe usta Op. 5/6
-We świą­te­cze po­pu­łud­nie Op. 9/7
-Ty nie wiesz na­wet, jak mi źle Op. 5/4
****
Sergei Bortkiewicz:
Seven Poems by Paul Verlaine for Voice and Piano Op. 23 (1918)
-La lune blanche (de la „Bonne chanson”)
-Green
-Un grand sommeil noir
-Le piano que baise une main frêle
-Il pleure dans mon Coeur
-La femme et la chatte
-Le ciel est par-dessus le toit

Im Park, Song Cycle after Curt Böhmer Op. 56 (1940)
-Parkkapelle
-Im Park
-Parklaube
-Nachtschatten
-Sternfall im Park
-Weinlaube

Sternflug des Herzens, Seven Songs after texts of Grete Körber for Singer and Piano Op. 62 (1942)
-Allein
-Einsame Wanderung
-In die Ferne gesungen
-Der Stein
-Vision
-Wiedersehen
-Zu zweit
Krzysztof Szumański, bas-baryton
Bojana Dimković, fortepian

Aula Collegium Novum UJ, godz. 19.00

Ceny biletów
N 50 zł/ U 30 zł

16/07/22

Pa­weł My­kie­tyn: Krzy­ki
Fry­de­ryk Cho­pin: 2 Kon­cert for­te­pia­no­wy f-moll op. 21
Krzysz­tof Sło­wiń­ski: Sin­fo­niet­ta as­sor­ti­ta na trąb­kę, ko­tły ta­m-tam i smycz­ki
Woj­ciech Ki­lar: 2 kon­cert for­te­pia­no­wy

Ar­tem Ya­syn­skyy, for­te­pian
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Ka­ta­rzy­na To­ma­la­-Je­dy­nak, dy­ry­gent

Sa­la Fil­har­mo­nii, godz. 19.00

Ce­ny bi­le­tów
I miej­sca 60 zł
II miej­sca 40 zł

Re­ali­za­cja kon­cer­tu pod pa­tro­na­tem Pol­skie­go Wy­daw­nic­twa Mu­zycz­ne­go w ra­mach pro­jek­tu TUTTI.pl pro­mu­ją­ce­go wy­ko­naw­stwo mu­zy­ki pol­skiej
Śre­dnio­wie­cze­@Re­ne­sans

22/07/22

Ano­nim XVI w. Pre­am­bu­lum
Wi­leń­ska Ta­bu­la­tu­ra or­ga­no­wa (XVII w.) – Mis­sa I („Lux et or­gio”) –frag­men­ty al­ter­na­tim
Ano­nim – „O be­ate Sta­ni­slae
Ano­nim – „Per me­ri­ta Sanc­ti Adal­ber­ti
Wi­leń­ska Ta­bu­la­tu­ra Or­ga­no­wa – Mis­sa „Ma­gnae Deus po­ten­tiae”
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski (1560-1620) – „Prin­ci­pes per­se­cu­ti sunt”
Mi­ko­łaj z Kra­ko­wa (XVI w.) – „Sa­lve Re­gi­na”
Ste­fa­no Ber­nar­di (1580-1637) – Ma­gni­fi­cat
Ta­bu­la­tu­ra Or­ga­no­wa Ja­na z Lu­bli­na (1536) – Tań­ce sta­ro­pol­skie
Lu­igi Poz­zi (XVII w.) – Sa­lve Re­gi­na
Gio­van­ni Fe­li­ce San­ces – „Au­di­te me”

Ju­lie­ta Gon­za­le­s-Sprin­ger, so­pran, in­stru­men­ty per­ku­syj­ne
Mar­cin Ar­mań­ski, po­zy­tyw szka­tul­ny, wir­gi­nał

Ko­sciół św. Krzy­ża, godz. 19.00

Ce­ny bi­le­tów
N 50 zł/ U 30 zł

23/07/22

Eryk Brik­ner – Lau­da­te Pu­eri, ps. 113 na so­pran, skrzyp­ce, bas­so con­ti­nuo
Jó­zef Ko­złow­ski – „La mu­si­que exécu­tée à la célébra­tion des ob­sèqu­es de S. M. le Roi de Po­lo­gne Sta­ni­slas Au­gust op. 14, pt. Mis­sa pro de­func­tis”: o Nr IX Be­ne­dic­tus na so­pran, skrzyp­ce, kla­we­syn
Nr XIII Mar­che po­ur la pro­ces­sion
Nr XIV Mar­che Ada­gio na kla­we­syn

Jó­zef Ko­złow­ski – „Po­lo­no­ises po­ur le Cla­ve­cin ou Pia­no­-for­te”: Po­lo­no­ise f-moll op. 5 nr 10
Jó­zef Ko­złow­ski – „Po­lo­no­ises po­ur vo­ix et cla­ve­cin ou pia­no­-for­te”: o Po­lo­no­ise D-dur op. 5 nr 8 „Pow­ró­ciw­szy z wy­praw wo­jen­nych”
Po­lo­no­ise D-dur op. 5 nr 9 „Sa­mo­dzierż­ca na­ro­du” na so­pran, kla­we­syn

An­to­ni Le­opold – „Qu­atre Po­lo­na­ises”: Po­lo­na­ise Mi­li­ta­ire D-dur nr 1 na kla­we­syn so­lo
Wy­bór Po­lo­ne­zów (II poł. XVIII w.) ze zbio­ru An­ny Ma­rii Sa­skiej na skrzyp­ce, kla­we­syn
Mi­chał Kle­ofas Ogiń­ski: o II Po­lo­nez B-dur „Più non de­si­de­ro” („Bo­gactw nie pra­gnę już”)
Féli­ci­té pas­sée („Mi­nę­ły bło­gie dni”)
Do Daf­ni­sa
Za­milcz, ach za­milcz już na so­pran, kla­we­syn

Mu­si­ca Gra­zio­sa
Alek­san­dra Za­moj­ska – so­pran, Alek­san­dra Ow­cza­rek – skrzyp­ce ba­ro­ko­we, Pau­li­na Tka­czy­k-Ci­choń – kla­we­syn

Sa­la Ce­le­sta­tu, godz. 19.00

Ce­ny bi­le­tów
N 50 zł/ U 30 zł

29/07/22

Bal­la­dy­ny i ro­man­si­dła – w 200. rocz­ni­cę wy­da­nia Bal­lad i ro­man­sów A. Mic­kie­wi­cza

Utwo­ry z mu­zy­ką Schu­ber­ta, Lo­ewe­go, Mo­niusz­ki, Pa­de­rew­skie­go

Woj­ciech Par­chem, te­nor
Dag­ma­ra Du­dziń­ska, for­te­pian

Au­la Col­le­gium No­vum UJ, godz. 19.00

Ce­ny bi­le­tów
N 50 zł/ U 30 zł

30/07/22

Re­ci­tal mi­strzow­ski
BACH | BRAHMS | CHOPIN

J. S. Ba­ch/F. Bu­so­ni – Cha­con­ne d-moll
J. Brahm­s/F. Bu­so­ni – 11 Pre­lu­diów cho­ra­ło­wych BV B 50
J. Brahms – 6 Utwo­rów na for­te­pian Op. 118
F. Cho­pin – Pre­lu­dium ci­s-moll Op. 45
F. Cho­pin – So­na­ta for­te­pia­no­wa Nr 3 b-moll Op. 58

Ky­ohei So­ri­ta, for­te­pian

Sa­la Hoł­du Pru­skie­go w Su­kien­ni­cach, godz. 19.00

Ce­ny bi­le­tów
N 60 zł/ U 40 zł

Znajdź wszystkie wskazówki Co robić w Krakowie.

Venue

Kraków, Poland

Price

30 zł - 60 zł EUR

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close